Ventilatsioon

ISOLATSIOON

Tuletõkkeisolatsiooni ei tohi kandilistel õhukanalitel nurkades ega jätkamisel kokku suruda.

Kui ettenähtud villaga ei õnnestu õiget paksust saavutada, tuleb kasutada veelgi paksemat villa. Samuti ei tohi villa naeltega kokku pressida, vajadusel tuleb naelu rohkem paigaldada. Tuletõkkevill ei tohi olla aukudega.

Õhukanalite soojusisolatsiooni paksus sõltub kanalisisese ning ümbritseva temperatuuri vahest ning kanali läbimõõdust. Tuletõkkeisolatsiooni paksuse valikul tuleb lähtuda kehtivatest nõuetest.

(Kasutatud materjal: RKAS-i tehnilised nõuded kooli- ja büroohoonetele, osa 4, lk 7 -  http://rkas.ee/files/4_ventilatsioon_2013.pdf)

Ventilatsiooni torustiku paigaldamisel ei ole arvestatud isolatsiooni paigaldamisega ega seina läbiviigu tihendamisega.

Kui torustik paigaldatakse kitsastesse kohtadesse, tuleb koheselt teostada torustiku isoleerimine/läbiviikude tihendamine.

Liitmis-, isolatsiooni- ja hooldustöid peab saama teha ilma takistuseta.

Isoleeritavad torud peavad asetsema nii, et torude omavaheline kaugus ületaks torude isolatsiooni paksust vähemalt 50 mm võrra. Torude kaugus seinast peab ületama torude isolatsiooni paksust vähemalt 50 mm võrra.

Toru kandurid peavad olema projekteeritud nii, et kinnitusklambrid jääksid isolatsiooni sisse ning kanduri kõrgus ületaks isolatsiooni paksust vähemalt 25 mm võrra.

(Kasutatud materjal: EVS 860:2010 Tehniliste paigaldiste termiline isoleerimine. Torustikud, mahutid ja seadmed. Soojusisolatsiooni teostus)

PAIGALDUS

Ventilatsioonitorustiku ehitus on teostatud ebamääraselt ning reguleerklapid on raskesti teenindatavad.

Ventilatsioonitorustik tuleb paigaldada sirgelt ning visuaalselt korrektselt. (Kasutatud materjal: RKAS tehnilised nõuded kooli- ja büroohoonetele, osa 6)

Torukandureid pole piisavalt. Kandurid peavad olema vähemalt kuni 300 mm põlvest, kuni 600 mm seinast, toesamm on tavaliselt 2-2,5 m. (Kasutatud materjal: RKASi tehnilised nõuded kooli- ja büroohoonetele, osa 4, lk 7 - http://rkas.ee/files/4_ventilatsioon_2013.pdf; RT 84-10818 lk 17)

Sein ja ventilatsioonitoru ei tohi kokku puutuda.  Ventilatsioonitorul tuleb teostada läbiviik.

Keermelatt ei sobi seina kinnituseks. Keermelatt on riputamiseks - vajalik korralik seina kinnitus. Vasakul vale kinnitus, paremal õige. (Kasutatud materjal: RT 84-108181 lk 18)

Liiga väiksed torustiku läbiviiguavad. Toru läbiviiguava peab olema teostatud 20-25% suurem kui läbi mineva toru mõõt. (nt: 100mm läbimõõduga toru puhul peab ava olema tehtud 125mm) (Kasutatud materjal: RT 84-10818 lk 17)

Betooniga kokku saanud ventilatsiooni Zn-torustikud tuleb välja vahetada, kuna betoonipiim hakkab tsingikihti korrodeeruma ning torustiku eluiga väheneb kordades. (Pildil on ventilatsiooni torustik avatäidete puurimisel määrdunud betooniga.)

Tuletõkkeklapi paigaldamisel tuleb järgida, et tuletõkke klapi liikuvad osad saavad vabalt liikuda ning klapp sulgub lõpuni. Tuletõkkeklappi teenindavad osad peavad olema teenindatavad. (Pildil toodud paigaldus ei ole sobilik, kuna klapp ei saa lõpuni sulguda. Puhastusluuk ei ole avatav. Kaablite paigaldus ei ole teostatud korrektselt.)

Pildil on näha, et tuletõkkeklapile on määritud tuletõkkesegu peale, mis ei võimalda tuletõkkeklappi teenindada. Samuti puudub teenindusluuk tuletõkkeklapi juures.

Sellel pildil on näha,et paigaldamata on tuletõkke segu.Kuna on vaja tuletõkkeklappi teenindada.

Karvaseid ääri ei tohi olla.

Torud ei tohi olla omavahel kontaktis (tekib ebasoovitud müra ning kiire kulumine).