Tugevvool

Nõrkvoolukaablite ja tugevvoolukaablite vahekaugus pole nõuetekohane. Tulekindel kaabel ei tohi olla samas kimbus teiste kaablitega.

Häirete vähendamiseks peab nõrkvoolukaablid paigaldama tugevvoolukaablitest piisavalt kaugele. Kaabliredelitel paigutatakse kaablid eraldi redelitele või sama redeli teise äärde (figure 8). Väiksemad lubatud kaugused nõrk- ja tugevvoolukaablite vahel horisontaalkaabelduse korral:

- kui horisontaalkaabelduse pikkus on väiksem kui 35 m ei ole varjestatud nõrkvoolukaabli korral kaablite eraldamine vajalik (figure 5);

- kui horisontaalkaabelduse pikkus on üle 35 m peab kaablite vahekaugus kogu kaabli pikkuses, välja arvatud 15 m enne tööpesa, olema vastavalt allolevas tabelis toodule (table 1);

- kui tugevvoolukaablit läbiv suurem vool on kuni 16 A ja suurim pinge 230 V, võib kaablite vahekaugus kogu trakti ulatuses olla 75 mm. Kaablite tootjad võivad esitada selle kauguses osas erinevaid nõudmisi.

(Kasutatud materjal: EVS-EN 50174-2:2009/A1:2011 Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation planning and practise inside buildings)

Seinasisene kaabeldus (vasakul vale ja paremal õige näide). Kaabeldus peab olema korrektselt ja sirgelt kinnitatud.

Kaablid kaitsmata vent.toruga kokkupuutel. Kaablite kulgemisteed ei tohi täiendava kaitsmiseta asetseda kütte- ega soojaveetorustike, vibratsiooniallikate läheduses.

Tulekindlate kaablite kinnituseks ei kasutata õigeid kinnitusvahendeid. Kasutatakse kinnitusvahendeid, millele pole tehtud tuleteste (plastist kaabliside, plastist klamber, kipsikruvi, jne).

Õige tulekindla kaabli kinnitus: metallist klamber+betoonikruvi, millele on teostatud tuletest ja on olemas sertifikaat.

Paigaldatud kaabliredelile MKSM 620 FS/LGN OBO pole lubatud tulekindlaid kaableid paigaldada. Kaablirenne MKSM650FS ega kaabliredeleid LGN650VS (NS)FS(FT) ei ole tulepüsivuse suhtes testitud.  Renn MKSM ei täida  standardist DIN4102-12 tulenevaid nõudeid  materjali paksuse osas – 1,5mm, ega ka max. lubatud laiuse osas, mis on rennidel 300mm. Kaabliredel LGN650VS (VS näitab et ristpulk on mõõtudega 30x15mm)   täidab küll nõuded nii serva kõrguse (60mm) kui ka  materjali paksuse osas (1,5mm), aga ei ole täidetud nõue redelite  maksimaalse  lubatava laiuse-400mm osas, samuti ei ole sellel redelil kaablid toestatud iga 150mm tagant.Tulekindlate kaablite ja tavakaablite vahel peab olema eraldusliist, et vältida põlemiskoormuse suurenemist kaabli kõrval.OBO tulepüsivate kaabliredelite paigaldusjuhend näeb ette kasutada laest kinnitusel U-ristprofiili. Keskelt ühe keermelatiga kinnitus paigaldusjuhendi järgi pole lubatud.

Kui kaabliredelil on tulekindlad kaablid, siis vastavalt MEKA KS20 tuleohutuspaigaldusjuhendile, peavad keskkandurid olema kinnitatud mõlemast otsast ja sammuga mitte hõredamalt kui iga 1,5 m järel. Kandurid tuleb kinnitada lakke tulekindlate terasankrutega (pronksankruid kasutada ei tohi!),  keermelatiga GT-10 või GT-16 ja kinnitiga kas RTF 10, RTF 16 või RTF-Z.

Tulekindlate kaablite kohal, olenemata kas kaabel on kaabliredelil või paigaldatud lakke, ei tohi olla teisi kommunikatsioone.

Tulekindlate kaablite paigaldamisel pinnapealselt, tuleb spetsiaalsed kandurid paigaldada mitte hõredamalt kui 300 mm või sõltuvalt kaabli paigaldusjuhendist.

Tulekindlaid kaableid ei tohi ühte punti teiste kaablitega siduda.

Pildil on näha, et kaablid on kinnitatud  tulepüsivusastmeta seina külge. Kaabel tuleks kinnitada pigem lakke, mis on tavaliselt tuletsooni piiriks.

Kaablid ei tohi läbida tuletõkke materjali.

Harutoosi kinnitamiseks kaabliredelitele tuleb kasutada spetsiaalseid alusplaate koos polt/mutter kinnitusega. Pildil on näha valet paigaldust, kus töövõtjad kinnitavad harutoosid kruviga otse kaabliredelile.

Harutoosi õige paigaldus.

Pildil näha, et harukarbid jäävad kinniste kipslagede taha - neid pole hiljem võimalik teenindada.

Harukarpidel puuduvad markeeringud. Nähtavates kohtades tuleb kasutada lamineeritud silte. Tavaline silt koorub maha. Markeriga võib tähistada harukarpe, mis jäävad ripplagede taha.

Harukarpe ei tohi kinnitada ripplae- ja torukandurite külge.

Kaablite jätkud tuleb teostada ainult harukarpides. Isoleeriga jätkud pole lubatud.

Läbiviik katusele server kohal?Sellist asja ei tohi projekteerida ega ehitada.Väga suur oht vee läbijooksuks.Antud juhul otse serverisse.Samuti nendes ruumides ei tohiks lae all olla ühtegi toru mis on seotud veega.

Pesad peavad asuma ühel joonel ja paraleelselt põrandaga.

Kaabliredelite pöörangud peavad projekti järgi olema lahendatud kaarega. Kaabliteed tuleb ehitada ringi.

Nõrkvoolu ja tugevvoolu eraldusliist pöörangul puudu.Samuti vajalik sirgetel lõikudel.

Kõlarite ühendus teostada harukarpides.

Juhtme isolatsioonid peavad ulatuma harukarpi.